Lekarze specjaliści

Nasz zespół

Lekarze specjaliści

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga


Specjalista hematolog, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Kierownik Kliniki Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Hemostazy i Chorób Metabolicznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Członek Grupy ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Wybitny naukowiec, autor wielu prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz podręczników, będących źródłem wiedzy nie tylko dla hematologów, a także lekarzy innych specjalności zajmujących się diagnostyką i leczeniem choroby zakrzepowo-zatorowej.


 • więcej informacji
więcej informacji

Pan Profesor zajmuje się diagnostyką i leczeniem wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy, objawiającymi się nadmierną skłonnością do krwawień, bądź prowadzącymi do stanów zakrzepowo-zatorowych, zwłaszcza w układzie żylnym.

Klinika, którą kieruje Pan Profesor jest w Polsce referencyjnym ośrodkiem leczenia chorych na hemofilię A i B (w tym powikłaną inhibitorem czynnika VIII lub IX) i inne wrodzone oraz nabyte skazy krwotoczne, w tym pacjentów z rzadko występującymi
niedoborami czynników krzepnięcia II, V, VII, X, XI, XIII, hypo-, dys- i afibrynogenemią.

Pan Profesor jest wybitnym specjalistą w dziedzinie diagnostyki trombofilii oraz leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Zajmuje się także terapią pacjentów z małopłytkowością immunologiczną (ITP) oraz mikroangiopatią zakrzepową, w tym zakrzepową plamicą małopłytkową (TTP). Ponadto swoją opieką obejmuje chorych na porfirię oraz pacjentów z nocną napadową hemoglobinurią (PNH).

Pan Profesor w swojej codziennej pracy prowadzi i nadzoruje badania naukowe z zakresu zaburzeń hemostazy i porfirii oraz szkolenia i warsztaty naukowe dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Pan Profesor zaprasza do Hemokliniki na konsultację, które głównie obejmują:

 • skazy krwotoczne wrodzone i nabyte:
  – naczyniowe
  – wywołane zmniejszeniem lub zwiększeniem liczby płytek krwi (małopłytkowość i nadpłytkowość) lub zaburzeniem czynności płytek krwi (trombocytopatie)
  – na tle zaburzeń krzepnięcia krwi (choroba von Willebranda, hemofilia, w następstwie uszkodzenia wątroby i inne);
 • żylną chorobę zakrzepowo-zatorową:
  – zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
  – zakrzepica o nietypowej lokalizacji (żyły głębokie kończyn górnych, żyła wrotna, zatoki żylne mózgu i inne)
  – wrodzona trombofilia – wrodzone defekty hemostazy usposabiające do żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepica występująca rodzinnie)
  – zespół antyfosfolipidowy
  – zakrzepica w okresie ciąży i połogu
  – leczenie przeciwzakrzepowe
 • nawykowe poronienia i utraty ciąż na tle zaburzeń krzepnięcia krwi

W Hemoklinice Pan Profesor ma możliwość kompleksowej diagnostyki hematologicznej, w tym m.in. trombofilii wrodzonej oraz zespołu antyfosfolipidowego.

dr hab. n. med. Agnieszka Pluta

dr hab. n. med Agnieszka Pluta


Hematolog, specjalista chorób wewnętrznych

W trakcie specjalizacji z zakresu transplantologii klinicznej; pracuje w Klinice Hematologii i Transplantologii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi  oraz Wojewódzkiej  Poradni Hematologicznej, adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


 • więcej informacji
więcej informacji

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i hematologii. Jako lekarz zajmuje się diagnostyką i leczeniem niedokrwistości, zaburzeń krzepnięcia oraz nowotworów układu krwiotwórczego (białaczek, chłoniaków, szpiczaka plazmocytowego, nadkrwistości, nadpłytkowości). Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą biologii i leczenia ostrej białaczki szpikowej osób dorosłych. Jest autorem publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk

dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk


Hematolog, transplantolog kliniczny, specjalista chorób wewnętrznych

pracuje w Klinice Hematologii i Transplantologii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi  oraz Wojewódzkiej  Poradni Hematologicznej.


 • więcej informacji
więcej informacji

Od wielu lat pracuję w Oddziale i Poradni Hematologicznej w Łodzi. Szczególnie liczną grupę moich pacjentów stanowią osoby chorujące na tak zwane nowotwory mieloproliferacyjne, jak przewlekła białaczka szpikowa, czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość czy mielofibroza. Staram się prowadzić terapię na najwyższym światowym poziomie, wykorzystując wszystkie dostępne metody leczenia. Diagnozuję i leczę także pacjentów zgłaszających się na konsultację z powodu różnego typu niedokrwistości, a moje szczególne zainteresowanie budzi, tak powszechny w całej populacji, niedobór żelaza (jestem autorem rozdziału na ten temat w jednym z podręczników dla hematologów). Zajmuję się również diagnostyką leukopenii, małopłytkowości oraz zaburzeń krzepnięcia (w tym trombofilii). Jestem autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu hematologii zarówno w czasopismach krajowych jak i zagranicznych.

Możliwość konsultacji w ramach abonamentu Medicover oraz PZU Zdrowie.

dr n. med. Magdalena Czemerska

dr n. med. Magdalena Czemerska


Hematolog, specjalista chorób wewnętrznych

pracuje w Klinice Hematologii i Transplantologii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi  oraz Wojewódzkiej  Poradni Hematologicznej, adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


 • więcej informacji
więcej informacji

Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończyłam w 2008 r. uzyskując tytuł lekarza medycyny. Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie hematologii. W 2009 r. rozpoczęłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, które zakończyłam uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W czasie mojej wieloletniej pracy uzyskałam tytuł specjalisty chorób wewnętrznych (2017) oraz hematologii (2021). Oprócz pracy z chorymi jestem nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i szkolę przyszłych lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych i hematologii. Jestem współautorem prac naukowych z zakresu hematologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych.

Możliwość konsultacji w ramach abonamentu Medicover oraz PZU Zdrowie.

dr n. med. Piotr Stelmach

dr n. med. Piotr Stelmach


Hematolog, specjalista chorób wewnętrznych

pracuje w Klinice Hematologii i Transplantologii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi  oraz Wojewódzkiej  Poradni Hematologicznej.


 • więcej informacji
więcej informacji

Od 2010 roku pracuję w Klinice Hematologii Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi, gdzie zajmuje się diagnozowaniem i terapią pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego. W ramach praktyki w Poradni Hematologicznej prowadzę także diagnostykę i leczenie osób z niedokrwistościami, małopłytkowością oraz zaburzeniami krzepnięcia. Posiadam wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu biopsji cienkoigłowych i gruboigłowych (trepanobiopsji) szpiku. Jestem autorem i współautorem wielu prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych.

Możliwość konsultacji w ramach abonamentu Medicover oraz PZU Zdrowie.

dr Konrad Stępka

dr Konrad Stępka


Hematolog, specjalista chorób wewnętrznych

pracuje w Oddziale  Hematologii Ogólnej WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi  oraz Wojewódzkiej  Poradni Hematologicznej.


 • więcej informacji
więcej informacji

Studia medyczne ukończyłem w 2008r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Po zakończeniu stażu podyplomowego w 2009r. zacząłem pracę w Klinice Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi (obecnie Oddział Hematologii z Pododdziałem Chemioterapii – Klinika Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika) gdzie pracuję do chwili obecnej. W trakcie pracy w Klinice Hematologii uzyskałem tytuł specjalisty chorób wewnętrznych oraz hematologii.

W trakcie mojej kariery zawodowej zajmowałem się diagnostyką i leczeniem nowotworowych i nienowotworowych chorób szpiku, układu chłonnego oraz zaburzeń krzepnięcia. Przez kilka lat pracowałem w Oddziale Przeszczepiania Szpiku i Intensywnej Chemioterapii Kliniki Hematologii w Łodzi gdzie opiekowałem się pacjentami po przeszczepie szpiku kostnego i leczonymi z powodu agresywnych postaci białaczek i chłoniaków. Uczestniczyłem w licznych badaniach klinicznych, podczas których stosowałem najnowsze terapie dostępne w leczeniu chorób hematologicznych.Od wielu lat opiekuję się Pacjentami w Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej.Posiadam wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu biopsji cienkoigłowych i gruboigłowych (trepanobiopsji) szpiku. Jestem autorem i współautorem licznych prac z dziedziny hematologii opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. W trakcie kariery zawodowej uczestniczyłem w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych hematologii.

Możliwość konsultacji w ramach abonamentu Medicover oraz PZU Zdrowie.

dr n. med. Piotr Pluta

dr hab. n. med Piotr Pluta


Lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej

Jest zastępcą kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.


 • więcej informacji
więcej informacji

Koordynuje pracę zespołu ds. leczenia chorych na raka piersi – Breast Cancer Unit. Specjalizuje się w chirurgii piersi, w tym w zabiegach rekonstrukcyjnych z użyciem implantów, ekspanderów i tkanek własnych. W 2014 roku założył Fundację Pełną Piersią na Rzecz Rozwoju Rekonstrukcji Piersi, wspierającą chore na raka piersi. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem polskiej edycji dnia informacji o rekonstrukcji piersi BRA-DAY

dr Wojciech Grabczak
dr Wojciech Grabczak

dr Wojciech Grabczak


Lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej

– zajmuje się leczeniem chirurgicznym chorób piersi
– wykonuje usg piersi
– przeprowadza biopsje zmian w piersiach pod kontrolą usg

 • więcej informacji
więcej informacji

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi ICZMP. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji z zakresu chirurgii i diagnostyki obrazowej piersi w Polsce i za granicą”

dr n. med. Monika Bulas

dr n. med. Monika Bulas


Specjalista onkologii i hematologii dziecięcej, pediatra

 • więcej informacji
więcej informacji

Akademię Medyczną w Łodzi ukończyłam w 2003 r. Na co dzień pracuje w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej.
Posiadam doktorat w dziedzinie onkologii dziecięcej (2009) oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w poradni pediatrycznej, hematologicznej i szpitalnym oddziale ratunkowym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii dziecięcej.
Jestem autorem kilkunastu publikacji i doniesień z dziedziny onkologii i hematologii.

Możliwość konsultacji w ramach abonamentu Medicover oraz PZU Zdrowie.

dr n. med. Agnieszka Janus

dr n. med Agnieszka Janus


Specjalista chorób wewnętrznych i hematologii

 • więcej informacji
więcej informacji

W Hemoklinice mam możliwość pełnej diagnostyki hematologicznej. Dostępne są takie badania jak biopsja i trepanobiopsja szpiku kostnego, badania genetyczne i laboratoryjne, co pozwala na skrócenie czasu diagnostyki i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Możliwość konsultacji w ramach abonamentu Medicover oraz PZU Zdrowie.


dr n. med. Agnieszka Klonowska-Szymczyk


Hematolog

Możliwość konsultacji w ramach abonamentu Medicover oraz PZU Zdrowie.


 • więcej informacji
więcej informacji

Dr n. med. Agnieszka Klonowska-Szymczyk jest doświadczoną specjalistką hematologii. Od wielu lat skupia się na ambulatoryjnej opiece nad chorymi ze schorzeniami układu krwiotwórczego. Jest lekarką bardzo rzetelną i skupioną na problemie, z którym zgłasza się pacjent.

Pani Doktor realizuje konsultacje zarówno w Przychodni jak i poprzez teleporady.

dr Wosik-Maliszewska

lek. Hanna Wosik-Maliszewska


Specjalista hematologii i chorób wewnętrznych

Możliwość konsultacji w ramach abonamentu Medicover oraz PZU Zdrowie.


 • więcej informacji
więcej informacji

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób szpiku i układu chłonnego.

dr n. med. Anna Ledakowicz-Polak

dr n. med. Anna Ledakowicz-Polak


Specjalista kardiologii

 • więcej informacji
więcej informacji

Adiunkt w Klinice Kardiologii Interwencyjnej CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Posiadam wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu zarówno ostrych jak i przewlekłych stanów kardiologicznych, a w szczególności choroby wieńcowej, niewydolności serca, arytmii i nadciśnienia tętniczego.


dr Artur Zychowicz


Radiolog

 • więcej informacji
więcej informacji

W 2016r. ukończyłem kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Na przełomie 2017/2018r. rozpocząłem specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Obecnie pracuję w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Spośród wszystkich metod diagnostycznych szczególnie interesuję się USG i nim się głównie zajmuję. W trakcie badania staram się w przystępny sposób wytłumaczyć pacjentowi skąd pochodzą jego dolegliwości.

Posiadam duże doświadczenie, szczególnie w diagnostyce pacjentów onkologicznych, hematologicznych, endokrynologicznych, a ostatnio również pediatrycznych.

Wykonuję badania USG:

 • jamy brzusznej,
 • miednicy,
 • narządów rodnych (w tym badanie enowaginalne)
 • prostaty,
 • szyi,
 • tarczycy,
 • ślinianek,
 • węzłów chłonnych,
 • piersi,
 • zmian tkanek miękkich.
dr hab. n. med. Damian Tworek, profesor UM

dr hab. n. med. Damian Tworek, profesor UM


Pulmonolog

Możliwość skorzystania z konsultacji i spirometrii w ramach abonamentu PZU Zdrowie.


 • więcej informacji
więcej informacji

Absolwent Wydziału Lekarskiego, obecnie profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracuje w Klinice Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej. Odbył staże naukowe w Holandii, Belgii i Kanadzie. Autor szeregu prac i doniesień dotyczących astmy i POChP. W codziennej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem astmy, POChP i raka płuca.

Możliwość skorzystania z konsultacji i spirometrii w ramach abonamentu PZU Zdrowie.

dr Barbara Łochowska

dr Barbara Łochowska


Specjalista onkologii klinicznej

Możliwość konsultacji w ramach abonamentu PZU Zdrowie.


 • więcej informacji
więcej informacji
 • Pracuje w Oddziale Radioterapii i Onkologii Ogólnej szpitala im. M. Kopernika w Łodzi zajmując się pacjentami wymagającymi chemioterapii oraz radiochemioterapii.
 • Zainteresowania zawodowe to chemioterapia, leczenie immunologiczne i celowane, psychoonkologia oraz opieka terminalna

dr Justyna Wilczyńska


Specjalista radioterapii onkologicznej

 • więcej informacji
więcej informacji
 • Asystent w Zakładzie Radioterapii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.
 • Absolwentka wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Przedmiotem jej zainteresowań w praktyce lekarskiej jest leczenie raka piersi, gruczołu krokowego i płuca, nowotworów ginekologicznych oraz nowotworów układu krwiotwórczego.
 • Pełni funkcję badacza w wielu badaniach klinicznych dotyczących leczenia raka gruczołu krokowego oraz nowotworów ginekologicznych.
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej i ESTRO European Society for Radiotherapy and Oncology.

dr n. med. Michał Spych


Specjalista radioterapii onkologicznej

 • więcej informacji
więcej informacji
 • Kierownik Zakładu Teleradioterapii i Ordynator Oddziału Radioterapii Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim
 • Dyrektor ds. medycznych Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej
 • Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Posiada długoletnie doświadczenie w radioterapii chorób nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego, nowotworów płuc, stercza i przewodu pokarmowego
 • Jest członkiem zespołu wielodyscyplinarnego zajmującego się leczeniem pacjentek z rakiem piersi
 • Posiada bardzo duże doświadczenie w radiochirurgii stereotaktycznej zmian wewnątrzczaszkowych i lokalizacji pozaczaszkowej (SRS, SBRT)

dr n. med. Małgorzata Wajdlich


Specjalista chorób wewnętrznych

Możliwość konsultacji w ramach abonamentu PZU Zdrowie.


 • więcej informacji
więcej informacji
 • posiada specjalizację w zakresie nefrologii
 • pracuje w Klinice Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek CKD UM w Łodzi
 • posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób nerek oraz w opiece nad chorymi przewlekle dializowanymi
Nina Żynkowska-Kacprzak

lek. Nina Żynkowska-Kacprzak


Psychiatra

Możliwość konsultacji w ramach abonamentu PZU Zdrowie.


 • więcej informacji
więcej informacji

Od kilkunastu lat leczę pacjentów z różnymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w kryzysach osobistych, rodzinnych i zawodowych. Tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dorosłych posiadam od 2016 r. Doświadczenie zawodowe zdobywałam poprzez pracę w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM IS w Łodzi, Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, poradniach zdrowia psychicznego oraz Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Łodzi.


mgr Anna Jewusiak


Psycholog; terapia małżeństw

 • więcej informacji
więcej informacji
 • psycholog kliniczny,
 • certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej(IPZ),
 • certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy(PARPA),
 • psycholog uprawniony do badania osób ubiegających się o posiadanie broni.

Wieloletnie doświadczenie obszarze pomocy psychologicznej osobom znajdującym się w kryzysach życiowych, sytuacyjnych, rozwojowych.

Doświadczenie w pracy z osobami chorymi somatycznie, zwłaszcza chorującym na choroby nowotworowe.

Możliwość konsultacji w ramach abonamentu PZU Zdrowie.


dr n. med. Sylwia Olechnowicz-Tietz


Specjalista reumatologii i chorób wewnętrznych

 • więcej informacji
więcej informacji

Dr n. med. Sylwia Olechnowicz-Tietz jest specjalistą reumatologii i chorób wewnętrznych. Na co dzień pracuje w Oddziale Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej WWCOiT im. M Kopernika w Łodzi. Jest lekarzem, który z łatwością nawiązuje kontakt z pacjentem oraz w bardzo przystępny sposób wyjaśni jego problem zdrowotny.


dr n. med. Magdalena Witkowska


Hematolog, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych

 • więcej informacji
więcej informacji

Od 11 lat pracuje w Klinice Hematologii UM w Łodzi, w Szpitalu im. M. Kopernika. Prowadzę pacjentów zarówno na Oddziale jak i w przyklinicznej Poradni Hematologicznej. Szczególnie liczną grupę moich pacjentów stanowią osoby chorujące na chłoniaka Hodgkina, oraz inne podtypy chłoniaków agresywnych i indolantnych. Diagnozuję i leczę także pacjentów zgłaszających się na konsultację z powodu różnego typu niedokrwistości , leukopenii, małopłytkowości oraz z limfadenopatią o nieznanej przyczynie. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzę także zajęcia ze studentami medycyny Uniwersyetetu Medycznego w Łodzi. Jestem autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu hematologii oraz autorem rozdziałów w podręcznikach.

Od niedawna współpracuje również z Hemokliniką – pierwszą w regionie prywatną Poradnią Hematologiczną.

Możliwość konsultacji w ramach abonamentu Medicover oraz PZU Zdrowie.


lek Kamil Brzozowski


Hematolog, specjalista chorób wewnętrznych

Możliwość konsultacji w ramach abonamentu Medicover oraz PZU Zdrowie.


 • więcej informacji
więcej informacji

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie pracuje w Klinice Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Posiada specjalizację z hematologii. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworowych i nienowotworowych chorób szpiku, układu chłonnego oraz zaburzeń krzepnięcia.

Jest autorem licznych prac z dziedziny hematologii opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.


mgr Dorota Wątła-Bechaj


Psycholog

Możliwość konsultacji w ramach abonamentu PZU Zdrowie.


 • więcej informacji
więcej informacji

Obszary pomocy:

 • zaburzenia i stany depresyjne
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • kryzys emocjonalny
 • radzenie sobie ze stratą
 • radzenie sobie z emocjami
 • umiejętności psychospołeczne

O mnie:

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim o specjalności psychologia kliniczna oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Polskim Towarzystwie Psychologicznym w Warszawie. Przez kilkanaście lat ścieżki zawodowej związana byłam z diagnostyką psychologiczną osób dorosłych, również jako biegły sądowy w wydziałach karnych. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystywałam pracując m.in. z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i emocjonalne, w kryzysie, zarówno w ramach psychiatrii środowiskowej, jak i w Centrum Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Czechosłowackiej w Łodzi – diagnoza, interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, oddziaływania terapeutyczne. Zajmowałam się również pracą dydaktyczną (wykładowca psychologii) oraz wsparciem psychologicznym młodzieży w liceum. Obecnie pracuję jako biegła Sądu Okręgowego w Łodzi, przeprowadzam badania psychologiczne dorosłych, młodzieży i dzieci na potrzeby wydziałów cywilnych oraz wydziałów rodzinnych i ds. nieletnich. Prowadzę również warsztaty i treningi z zakresu umiejętności społecznych. Z uwagi na ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kontakcie z pacjentem w trudnej sytuacji życiowej, specjalizuję się w interwencji kryzysowej, poradnictwie psychologicznym oraz pomocy terapeutycznej dorosłym, dzieciom i młodzieży, ukierunkowanej na poprawę jakości życia, zrozumienie siebie, odkrycie własnych zasobów, odzyskanie kontroli nad swoim życiem.

Certyfikaty i szkolenia:

 • Studium Pomocy Psychologicznej PTP Warszawa
 • Trening umiejętności psychospołecznych ZOZ MP SW w Łodzi
 • certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji ART
 • Szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej
 • szkolenia z zakresu diagnostyki psychologicznej (klasyfikacja zaburzeń ICD-10, Kwestionariusz MMPI-2, techniki projekcyjne)