Regulamin płatności za pośrednictwem serwisu internetowego

1. OGÓLNE POSTANOWIENIA
Strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.hemoklinika.pl prowadzona jest przez firmę Hemoklinika sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 18 lok. 2, 93-347 Łódź, NIP: 7292732327, adres e-mail: rejestracja@hemoklinika.pl, zwanym dalej „Usługodawcą”:

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak osób nie będących konsumentami, korzystających z usług płatności on-line Usługodawcy (z wyjątkiem zapisów skierowanych wyłącznie do osób będących konsumentami).

Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest wskazany wyżej Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.hemoklinika.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje przystąpienie do realizacji usługi. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz żądania ich usunięcia, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że przedmiotem usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu są usługi zdrowotne, które są świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Dlatego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) do realizacji usług na podstawie niniejszego Regulaminu nie stosuje się przepisów tej ustawy, za wyjątkiem przepisów art. 12 ust. 1 pkt 1-12 i ust. 2, art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1 i 3, art. 19, art. 21-24, art. 26-37 oraz art. 38 pkt 1, 3-6 i 8 tej ustawy, które dotyczą obowiązków informacyjnych, wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, formułowania informacji w sposób czytelny i na trwałym nośniku, wydania konsumentowi dokumentu umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenia jej zawarcia, konieczności złożenia przez konsumenta oświadczenia o realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, informacji przekazywanych przed zawarciem umowy, prawa konsumenta do odstąpienia od umowy oraz ograniczeń takiego odstąpienia.

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
a/ Korzystanie z usług Usługodawcy, w tym także dokonanie płatności za usługi, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
b/ Korzystanie z systemów płatności określonych w treści niniejszego Regulaminu oznacza także akceptację warunków świadczenia usług przewidzianych przez podmioty obsługujące płatności.
c/ Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów
 dostęp do poczty elektronicznej;

Na stronie Usługodawcy dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: możliwość zapłaty on-line za ustaloną wizytę w Hemoklinika sp. zo.o..

Aby skorzystać z usługi należy:
1. Zapisać się na jedną z usług dostępnych w Hemoklinika sp. zo.o. za pośrednictwem:
a) Telefonicznie, pod nr tel. +48 661 425 200 (pn.-pt. w godz. 8:00-20:00)
b) Portalu Znany Lekarz, dostępny pod adresem www.znanylekarz.pl
c) Strony www.hemoklinika.pl, po kliknięciu w zakładkę Umów wizytę
d) Mailowo, zgłaszając chęć zapisu na usługę, na adres rejestracja@hemoklinika.pl

2. Następnie należy dokonać płatności za wizytę. Klient ma do wyboru sposób płatności:
– online przy wykorzystaniu metody płatności online, która dostępna jest na stronie www.hemoklinika.pl za pośrednictwem serwisu PayPro; przekierowanie do Przelewy24.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka na stronie www.hemoklinika.pl.
– online przy wykorzystaniu metody płatności online, która dostępna będzie poprzez kliknięcie w link wysłany przez rejestrację na wskazany przez Usługobiorcę adres mailowy, za pośrednictwem serwisu PayPro i przekierowaniem do Przelewy24.pl
– opłata przez wykonanie przelewu na numer konta  Usługodawcy :  prowadzonego przez NEST BANK- 63 1870 1045 2078 1067 0589 0001. Tytuł płatności – imię i nazwisko pacjenta, data i usługa. Potwierdzenie płatności należy wysłać na adres e-mail: rejestracja@hemoklinika.pl

3. Termin płatności:
W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub tradycyjnego przelewu bankowego, usługobiorca zobowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej w przeddzień zaplanowanego udzielenia usługi, do godziny 20:00.

Za dzień dokonania płatności uważania się dzień w którym nastąpiło obciążenie rachunku
bankowego usługobiorcy.

W przypadku braku wpłaty przez Przelewy24.pl lub braku płatności przelewem wraz z wysłaniem potwierdzenia na jeden dzień przed wyznaczonym terminem udzielenia usługi, termin zostaje automatycznie anulowany po godzinie 20:00.

3.OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony www.hemoklinika.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.REKLAMACJA USŁUG
Usługodawca jest zobowiązany wykonać na rzecz usługobiorcy usługę zgodnie z regulaminami dostępnymi w siedzibie usługodawcy oraz na stronie Hemokliniki.

W przypadku niewykonania usługi lub wykonania jej niezgodnie z umową, postanowieniami w/w regulaminów lub przepisami prawa, usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

Reklamacja może zostać złożona przez usługobiorcę:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rejestracja@hemoklinika.pl,
  • pisemnie na adres: ul. Stanisławy Leszczyńskiej 18 lok. 2, 93-347 Łódź (złożone osobiście lub listem poleconym)

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.TRYB ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Usługodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do treści reklamacji. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

6.SZCZEGÓŁY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Konsument może złożyć oświadczenie z zastosowaniem tego wzoru lub w bez.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone Usługodawcy:
– pisemnie na adres: ul. Stanisławy Leszczyńskiej 18 lok. 2, 93-347 Łódź
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rejestracja@hemoklinika.pl.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Usługobiorcę sposobu opłaty za wykonanie usługi. Usługobiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości; treść oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,
 w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 w której konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu udzielenia pilnego świadczenia; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

7.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez stronę www.hemoklinika.pl zawierane są w języku polskim.

ZMIANA REGULAMINU:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.  świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni  kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.